วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Rabam pattawisai-Thaidance-ระบำพัธวิสัย

Patwisai Dance Company is in the North end of the play's ancient Cawi. The flag of Mali her jealous. It is the thesis of King Borom her family. Prince Narissaranuwatiwong
to support the criticism of the family. We want the ending of the story is the massive Grand Finale of the opera, or opera. The project is a dance that expresses the wishes and praise unto the king. The development of a North Dance Company. The class was called by the name of my kingdom. Cawi who was killed. ระบำพัธวิสัย นั้นอยู่ในตอนท้ายของละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีหึง เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งต้องการให้ฉากจบของเรื่องมีความยิ่งใหญ่ตระการตาแบบ Grand Finale ในการแสดงอุปรากรหรือละครโอเปร่า จึงทรงนิพนธ์ให้มีระบำที่แสดงออกถึงการสรรเสริญและถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ ส่วนชื่อระบำพัธวิสัย นั้นเรียกตามชื่อเมืองของท้าวสันนุราช ผู้ซึ่งถูกคาวีสังหาร