วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555Rabam nangyaklowtrapone. Lopburi Dramatic Arts College. The folk art is on display at the wheel of Tabor City giant. Have fun.
The beautifully crafted and Take the form of She create a giant in the literary adaptation. To show you I like the new song (I love her Wns. Negative) have devised a dance. By bringing together the beauty of the dance music grounded her in the car giant Larsen, combined with rhythm, dance and fun. Tabor and her giant wheel. Consulted with Professor Rajana Poungprayong bunch of samples for teaching Thai dramatic arts. somchai fonramdee was writing lyrics with a melody by dancing a lot and I was Narongrit kongpin and Polsak sabbangyang some properties of rubber.

ระบำนางยักษ์ล้อตะโพนการแสดงของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นการแสดงที่นำเอาศิลปะพื้นบ้านการล้อตะโพนของนางยักษ์ ที่มีความสนุกสนาน
มาประดิษฐ์ขึ้นให้สวยงามและ ได้นำเอารูปแบบของ นางยักษ์ในวรรณคดีมาดัดแปลงสร้างสรรค์ ในการแสดงชุดนี้ ท่านอาจารย์ ภาพร ตระกูลปาน(ครูละครนาง วนศ.ลบ) ได้ประดิษฐ์ท่ารำ ขึ้นโดยนำเอาความสวยงามความพร้อมเพรียงของท่ารำเพลงกราวนางยักษ์ ในเรื่อง รถเสน มาผสมผสานกับจังหวะ ลีลา ท่ารำที่สนุกสนาน ของนางยักษ์ล้อตะโพนและ ได้ปรึกษาท่ารำ กับ อาจารย์ รัจนา(เล็ก) พวงประยงค์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย แต่งเนื้อร้องโดย อาจารย์ สมชาย ฟ้อนรำดี ทำนองโดย อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น และ อาจารย์ พลศักดิ์ ทรัพย์บางยาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น